Algemene voorwaarden

Informatie
De op de website morssinkhof-groep.nl getoonde informatie wordt door Morssinkhof Groep met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Morssinkhof Groep verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Morssinkhof Groep, mogelijk onder de door haar gebruikte promotionele doelgroep specifieke uitingen, worden aangeboden.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
Morssinkhof Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
–    het eventueel niet goed functioneren van de website morssinkhof-groep.nl
–    onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven
–    ongemak en/of schade welke voortkomt uit de afwezigheid of onjuistheid van gegevens over de op deze website opgenomen producten of het toepassen van die producten, behoudens dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Morssinkhof Groep.

Alhoewel Morssinkhof Groep alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Morssinkhof Groep niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website morssinkhof-groep.nl via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door Morssinkhof Groep worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Morssinkhof Groep uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Morssinkhof Groep worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright en gebruiksbeperking

De op de website morssinkhof-groep.nl afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Morssinkhof Groep, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.
Het is de gebruiker van de website morssinkhof-groep.nl niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te bewerken.

Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Morssinkhof Groep is het toegestaan op een website, anders dan een door Morssinkhof Groep zelf te beheren website, een link naar de website morssinkhof-groep.nl aan te brengen.